ТИМСКИ КОУЧИНГ

Тимскиот коучинг е наменет на тимовите кои сакаат да постигнат одредена цел, а притоа да го зајакнат своето секојдневно тимско функционирање.Специфичности:

  • Како и индивидуалните сесии, така и тимскиот коучинг се изведува соглсно стандардите на ICF (International Coach Federation).
  • Сесиите на тимскиот кочинг се одвиваат најчесто во просториите на клиентот или во природно надворешно опкружување.
  • Тимскиот коучинг може да биде организиран како целодневна активност или како дел од тим билдинг настани во најчесто три часовни активности.

Резултати:

  • Зајакнување на организациска клима и чувство за заедништво во склоп на тимот
  • Успшено справување со конфликти во тимот и намалување на истите
  • Активно вклучување на сите членови од тимот и проценка на индивидуалните вредности на поединците во тимот
  • Зајакнување на интерна комуникација во тимот